Predsjednici Savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori obavještavaju javnost i nadležne institucije o sljedećim zaključcima sa sastanka koji je održan u Podgorici 19.11.2009.g.:

 Predsjednici Savjeta su neprijatno iznenadjeni inicijativom resornog Ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Ferhat Dinoše za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama o manjinskim pravima i slobodama

Cijenimo da je postojeći prijedlog resornog ministra neustavan,u sukobu sa postojećim Zakonom,medjunarodnim normama i u suštini protiv interesa manjinskih naroda  i drugih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. (Član 79 Ustava Crne Gore, član 33, i član 35. Zakona o manjinskim pravima i slobodama)

Ove aktivnosti ministra posmatramo u kontinuitetu njegovog odbijanja da nacionalne Savjete saglosno postojećem Zakonu prihvati kao najviše i jedine predstavnike manjinskih naroda i nacionalnih zajednica i upornog odbijanja da saglasno Zakonu obavi neophodne konsultacije sa Savjetima manjinskih naroda.

Sve ovo nas upućuje na zaključak da namjera aktuelnog ministra nije poboljšanje statusa položaja manjinskih naroda već napor da se Savjeti stave pod kontrolu njegove partije i države.

Predsjednici Savjeta su saglasni da svaka eventualna izmjena postojećeg Zakona mora poštovati proceduru naznačenu postojećim Ustavnim i  Zakonskim aktima. U tom smislu zahtjevaju od nadležnih organa i institucija da svakoj promjeni u ovoj oblasti mora prethoditi konsulatacija sa nacionalnim savjetima i organizovana Javna rasprava.

Tražimo od nadležnih institucija da hitno prekinu već pokrenutu proceduru usvajanja Zakona izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i zadržavamo pravo da o svemu ovome obavjestimo nadležne medjunarodne institucije u zemlji i inostranstvu koje su participirale u donošenju prethodnog Zakona.

Predsjednici Savjeta cijene da je cjelokupni dosadanji rad resornog ministra bio nesaglasan sa deklarativnim načelima o ostvarivanju manjinske politike u Crnoj Gori i pozivaju nadležne institucije da razmisle o smjeni aktuelnog ministra.

Tražimo od Predsjednika države, Predsjednika Skupštine i Predsjednika Vlade hitan prijema kako bi objasnili novonastalu situaciju, jer naša uporna insistiranja da se sastanemo sa resornim ministrom naišla su na odbijanje.


Podgorica 19.11.2009.g.

Predsjednik Savjeta Bošnjačkog naroda
Prof. Dr Šerbo Rastoder

Predsjednik Savjeta Muslimanskog  naroda
Sabrija Vulić

Predsjednik Romskog Savjeta
Isen gaši

Predsjednik nacionalnog Savjeta Albanaca
Tahir Tahiri

Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta
Dr Momčilo Vuksanović


Poslato:
Predsjedniku Države Filipu Vujanoviću
Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću
Predsjedniku Vlade Milu Djukanoviću
Ministru za zaštitu ljudskih i manjinskih
Prava Ferhatu Dinoši
Alex Grigorev – PER
Ambasadoru USA Roderiku Muru
Evropskoj komisiji Leopoldu Maueru
OEBS
Medijima