okrugli sto

 IZLAGANJEPREDSJEDNIKA SAVJETA MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE SABRIJE VULIĆA NA OKRUGLOM STOLU :

Kultura manjina – mogućnosti i perspektive

 Svjesni smo da postsocijalistička tranzicija ekonomskog i političkog sistema, pravna država i stabilizacija demokratije presudno zavise od kulture mira, tolerancije, poverenja i stabilnih međuetničkih odnosa.

Ako smo ,a siguran sam da svi mi ovdje jesmo, opredeljeni za evropski sistem građanskih vrijednosti,ako smo privrženi filozofiji i civilizacijskim tekovinama neotuđivih ljudskih prava i sloboda, uključujući i ideju da je odnos većine prema manjinama mjerilo demokratičnosti savremenih političkih poredaka, a sve to saglasno standardima UN, OEBS i Savjeta Evrope o zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih i etničkih manjina , te sa nadom da manjine neće više biti zloupotrebljavane kao "jabuka razdora” među nacijama i državama.

Uvjeren sam da dolazi vrijeme kada će upravo stare i nove nacionalne manjine, sa garantovanim pravima i slobodama njegovanja i razvijanja svog kulturnog identiteta, biti značajna poluga napretka naše države.

Namjera ovog kao I sličnih skupova mora biti očuvanje multikulturnog bogatstva svojih gradjana, razvijanje što neposrednijeg i efikasnijeg učešća građana svih nacionalnosti u odlučivanju o svim pitanjima od interesa za zajednicu, kao i mogućnosti da doprinesu stabilizaciji, komunikaciji i saradnji među građanima i institucijama kako na državnom tako I na lokalnom nivou.

U ovaj proces moraju biti uključeni Građani, nevladine organizacije i politički predstavnici lokalnih (opštinskih i gradskih) samouprava multikulturnih gradova kao I državne strukture.

Što,po meni, moraju biti poruke sa ovog skupa:

1. Očuvanje kulturnog diverziteta, zaštita prava i sloboda nacionalnihi etničkih manjina, njegovanje građanskih vrlina i dobrih tradicija suživota,
2. Promocija evropskih načela i iskustava ljudskih prava i sloboda, te multikulturalizma i interkulturalizma, kao bitnih uslova demokratije,
3. Protivljenje govoru mržnje, ksenofobiji, predrasudama, isključivostima i svim oblicima etničke i vjerske netolerancije,
4. Razvoj civilnog društva, demokratske javnosti, društvene kritike i atmosfere u kojoj će razum, kreativnost, kompetentnost i odgovornost biti odličje javnih debata, političkih inicijativa i donošenja odluka od lokalnog i državnog značaja,
5. Stvaranje uslova za olakšanje i podsticanje upotrebe regionalnih i manjinskih jezika u govoru i pisanju, u javnom i privatnom životu,
6. Ohrabrivanje sredstava informisanja da afirmišu tradiciju, kulture i jezike nacionalnih i etničkih manjina,
7. Razvijanje komunikacije i saradnje građana, nevladinih organizacija i organa lokalne samouprave I državnih institucija u cilju očuvanja kulture manjina
8. Unaprijeđenje pravne kulture, uključujući i poštovanje državnih, ustavno-zakonskih normi, opštih akata i lokalnih propisa od strane pripadnika nacionalne i etničke manjine, kao i poštovanje prava drugih nacionalnih manjina i pripadnika većine koji se nalaze u manjinskom položaju na određenim dijelovima državne teritorije.

PRAVCI DJELOVANJA

U oblasti vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa svojim mogućnostima, pravima i nadležnostima

- pratiti realizaciju državnih programa vaspitanja i obrazovanja koji su posvećeni pitanjima kulturnog identiteta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, višim školama i fakultetima,
- posvetiti posebnu pažnju sadržajima nastavnih predmeta: jezik i književnost, istorija, likovna i muzička kultura i drugih nastavnih predmeta koji dotiču vitalna pitanja prava nacionalnih manjina na očuvanje i razvoj svoje tradicije i kulturnog identiteta,
- inicirati i davati podršku aktivnostima na osposobljavanju vaspitača, nastavnika i saradnika u ustanovama vaspitanja i obrazovanja sa ciljem razvoja kulture mira, tolerancije i mutikulturalizma,
- podržati postojeće programe ili, tamo gdje još ne postoje, inicirati da se, u saradnji sa obrazovnim vlastima i drugim institucijama alternativnog obrazovanja, djeci i odraslima koji to žele, omogući učenje jezika društvene sredine i upoznavanje sa kulturom drugih naroda i nacionalnih manjina,
- preduzimati mere za jačanje povjerenja i spriječavanje ponašanja koja prijete narušavanjem atmosfere međuetničke tolerancije i prava na razlikovanje u vaspitno-obrazovnim ustanovama,
-organizovati zajedničke susrete učenika i nastavnika sa programima u funkciji međusobnog upoznavanja, razvoja kreativnosti, takmičenja i edukacije za toleranciju i interkulturalnost.

U oblasti kulture,

- preduzimati mjere za svestrani razvoj kulturnog stvaralaštva pripadnika svih nacionalnih zajednica, uključujući i unapređenje uslova za slobodno izražavanje i razvoj tradicije i kulture nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- periodično organizovati zajedničke susrete i manifestacije kulturnog stvaralaštva (književnog, likovnog, muzičkog, pozorišnog, filmskog, televizijskog i video izraza, ekološke kulture, sportskih takmičenja i slično), kako bi se, naročito među mladima, afirmisala preimućstva multikulturalnosti, međuetničke tolerancije i interkulturalizma,
- organizovati i podržavati sve akcije u zaštiti kulturnih dobara i spriječavati aktivnosti koje nanose štetu civilizacijskim kulturnim dobrima naroda, nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- sarađivati sa svim kulturnim institucijama, organizacijama i udruženjima u sferi tzv. civilnog sektora, koji su opredeljeni za toleranciju i razvoj multikulturalnosti, a posebno sa organizacijama i kulturnim udruženjima nacionalnih i etničkih manjina.

U oblasti društvenog organizovanja

- podsticati i razvijati društveno organizovanje i koordinaciju aktivnosti nevladinih (neprofitnih i profitnih) organizacija i institucija koje promovišu multikulturalnost, međuetničku toleranciju i zaštitu manjinskih prava i koje su posvećene njegovanju tradicije i razvoju kultura svake nacionalnosti ponaosob i svih zajedno,
- na temelju javnog konkursa i kvaliteta ponuđenih programa, davati finansijsku podršku multikulturnim projektima i stalnim aktivnostima nevladinih organizacija i kulturno-prosvetnih udruženja svih nacionalnih i etničkih zajednica,
- u skladu sa realnim mogućnostima i na osnovu potvrđenih rezultata pomagati nevladine organizacije u obezbjeđenju prostornih i drugih uslova za rad.

U oblasti javnih komunikacija i programske politike medija, koji imaju ulogu javne službe:

- uticati da mediji informišu građane i na odgovarajućim jezicima nacionalnih manjina,
- nastojati da ohrabre ili olakšaju osnivanje listova, radio stanica i televizijskih kanala na manjinskim jezicima,
- podsticati promovisanje multikulturalnih vrijednosti, međuetničke tolerancije i manjinskih prava, a posebno afirmisati pregnuća pojedinaca, istaknutih stvaralaca i osvjedočenih boraca za ljudska prava,
- suprotstavljati se svim oblicima diskriminacije, javnom iskazivanju ili prenošenju govora mržnje, međunacionalne i vjerske netrpeljivosti.

 

PodgoricaPredsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore,

Sabrija Vulić