Vijesti

Projekat »Analiza odnosa medija i medijskog predstavljanja Muslimana u Crnoj Gori« podrazumijeva analizu odnosa najvećih medija u Crnoj Gori (štampanih medija) prema nacionalnoj manjini Muslimani u Crnoj Gori.
Analiza odnosa medija prije svega se odnosi na tretiranje manjinske nacije Muslimana u broju pojavljivanja u medijskim sadržajima- objavama (takozvanu kvantitativnu analizu), kao i analizu samog sadržaja onih objava u kojima se pominju Muslimani (takozvanu kvalitativnu analizu). Opšti utisak je da mediji (kako oni mejnstrim tako i oni manji) izuzetno malo pažnje posvećuju Muslimanima u Crnoj Gori.
 
Muslimani u Crnoj Gori čine sastavni dio crnogorskog društvenog bića, sa svojim posebnostima u običajima, kulturi, vjeri i tradiciji, te kao takvi oni moraju biti neizostavni dio medijskog prostora i medijske scene. Dosadašnji odnos medija, kako uređivačkih politika tako i samih novinara-istraživača je vrlo zabrinjavajući a nadamo se da će ovakva publikacija biti dobar osnov sa konkretnim podacima, za uticanje na poboljšanje stanja stvari u ovoj oblasti i odgovorniji pristup. Projekat je realizovan uz podršku Fonda za očuvanje i zaštitu manjinskih prava i u saradnji sa Savjetom Muslimana Crne Gore.

Publikaciju možete pogledati ovdje

U prostoru etno  restoranu „Čardak“ u mjestu Gubavač nadomak Bijelog Polja, održana je tribina  „Tradicionalna žena Muslimanka „ a u okvuru istoimenog projekta, koji je finansiran od strane Fonda za zaštitu i očuvanje prava manjina u Crnoj Gori. Nosilac projekta je Emina Fetić. Pokrovitelj projekta je Savjet Muslimana u Crnoj Gori. Gosti na tribini su se bavili dvjema temama i to .Način i razlog tradicionalnog oblačenja žene Muslimanke». Prezentaciju i izlaganje na ovu temu imali su : Edina Gredić, studentkinja Turskog jezika i književnosti, Selma Hodžić, dipl ecc i Redžo Bučan mještanin koji je pokazao haljinu staru 150 godina koja je sačuvana u njegovoj porodici.

U okviru druge teme  »Žena Muslimanka u lirsko-epskoj poeziji Muslimana“, prisutni su ispratili izlaganje: Bojana Rajevića, profesora književnosti sa Cetinja, Radoja Femića, asistenta Filološkog fakulteta u Nikšiću i  Ljubomira Rakovića, brucoša na pravnom fakultetu u Podgorici.

U okviru zadate teme profesor Rajević je imao izlaganje „KONSTRUISANJE RODNIH NORMI KROZ NJIHOVO KOMPULZIVNO PONAVLJANJE U BALADI HASANAGINICA „ u kome je kazao „Identitet se uspostavlja ponavljanjem određenih obrazaca ponašanja koji se u datom modelu kulture smatraju društveno prihvatljivim. Hasanaginica je u potpunosti određena ulogom koju ima u odnosu na Hasanagu. Balada nam uopšte ne saopštava njeno ime. Hasanaginica svoj identitet pokušava da gradi kroz proces potčinjavanja u odnosu na nosioce muškog principa: Hasanagu, Pintorović bega, Imotskog kadiju i u odnosu na djecu. Kroz tekst Hasanaginice prati se gubitak ideniteta supruge i majke petoro djece. Onog trenutka kada Hasanaginica biva spriječena da kompulzivno ponavlja obrasce ponašanja koje kolektiv propisuje u njenom slučaju, ona umire. Hasanaginičinu smrt treba tumačiti kao ukidanje subjekta koji postoji samo dok ponavlja propisane norme. Motiv stida je dio emotivnog identiteta žene Muslimanke. Višesmislenost tog motiva je ono što nas opčinjava u ovoj baladi i nakon 240 godina nakon što je nastala. Važna je i uloga pjesnika-pjevača koji je u baladi prisutan da bi legitimizovao Hasanaginičine postupke kao društveno prihvatljive, označavajući je kao ženu koja je "dobra kada i od roda dobra".

Profesor Femić, je izlagao na temu „ Hasanaginica: otvorene mogućnosti čitanja ove balade „ Izdvajamo dio izlaganja.

Ljubomir Raković, student prava je svojim izlaganjem „ Lik Fatime u epu Ženodba Smailagić Meha“ oduševio prisutne i opravdao epitet briljantnog poznavaoca književnosti i sjajnog izlagača 

 

U zabavnom dijelu prisutni su čuli recitacije lirsko epskih pjesama Muslimana, sevdalinke i hor ilahija koji je oduševio pristne.

Organizaciju i realizaciju aktivnosti pomogao je NVU Klub kulture iz Bijelog Polja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, je u saradnji sa Komunikaconim timom Crne Gore za NATO, organizovao okrugli sto na temu: „Manjinski narodi u procesu NATO integracija“, u Podgorici na kome su uzeli učešća i predstavnici Savjeta Muslimanskog naroda CG, odnosno generalni sekretar mr Kadrija Kurpejović. Skup su otvorili dr Suad  Numanović,ministar za ljudska i manjinska prava i Vesko Garčević, nacionalni koordinator za NATO.

Na prvom  Panelu čija je tema bila-Doprinos NATO-a stabilnosti i svjetskom miru, iskustva iz regiona“, govorili su prof.dr.sc.Siniša Tatalović sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, prof.dr Sonja Tomaševi-Šundić, savjetnica predsjednika Crne Gore za ljudska i manjinska prava i Prof.doc.dr Olivera Injac, predavačna Humanističkim studijama UDG.

Na II Panelu - „Manjinski narodi u kontekstu evroatlanskih integracija“, govorili su predstavnici manjinskih savjeta.

 

Obraćajući se prisutnima Sekretar Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore mr Kadrija Kurpejovićje između ostalog istakao sljedeće:

Povući ću jednu istorijsku paralelu u vezi nužnosti integracije jednog društva u evroatlanske procese pa dakle iz pune podrške koju pripadnici ovog manjinskog naroda u Crnoj Gori daju Vladi Crne Gore na tom putu. Poznato je da danas u svijetu ima preko 20 puta više manjinskih grupa nego što je to broj međunarodno priznatih država. Činjenica da svaka etnička zajednica ne može imati svoju državu, ukazivala je na potrebu izgradnje sistema međunarodne zaštite manjina. Počeci te zaštite datiraju još iz XVI vijeka. Pitanje položaja manjina i njhove zaštite, aktuelizovano je krajem XIX, a naročito početkom XX vijeka. Od tada, sistem zaštite manjina prolazi kroz različite faze, zavisno od ukupnih istorijskih i političkih prilika u svijetu.  

Unaprjeđenje sistema zaštite manjina, bio je predmet stalnog usaglašavanja unutar i između različitih međunarodnih organizacija. Mnogi dokumenti koji su donijeti, nisu razriješili brojne dileme, a nije pronađen ni univerzalni model za rješavanje etničkih problema. Šta više, još ne postoji ni opšte prihvaćena definicija manjine, dok su međunarodni standardi u oblasti zaštite manjina u dobroj mjeri fluidni, tako da ostavljaju mogućnost višeznačnog tumačenja.

Posebna manjinska prava tretirana su prije svega Deklaracijom UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina (1992), kao najvažnijim univerzalnim međunarodnim dokumentom iz ove oblasti, koji utvrđuje obavezu država da štite egzistenciju i nacionalni ili etnički, kulturni, vjerski i jezički identitet manjina na svojim teritorijama, da podstiču uslove za unaprijeđenje tog identiteta i da usvajaju odgovarajuće zakonodavne i druge mjere kako bi postigle taj cilj.Okvirna konvencija Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina iz 1995 danas, sadrži daleko najveći spisak manjinskih prava. 

Zaštitni mehanizmi nacionalnih manjina regulisani su dakle kako kroz Unutrašnje pravne mehanizme gdje su zaštita manjina, prava i sloboda pripadnika tih manjina uređena ustavom i relevantnim propisima, tako i kroz Međunarodno pravne mehanizme, koji su utvrđeni posebnim međunarodnim sporazumima odnosno odlukama pojedinih međunarodnih organizacija.

Imajući u vidu činjenicu da je članstvo u NATO i EU najvažniji spoljnopolitički cilj Crne Gore, da NATO i EU dijele iste vrijednosti i principe zalažući se za prije svega izgradnju demokratskog društva, vladavinu prava, poštovanje i promociju ljudskih prava, da je članstvo u NATO nacionalni interes i odgovor na pitanje kakav strateški pravac zemlja treba da zauzme da bi generacije koje dolaze živjele bolje, da je NATO savez država koji baštini vrijednosti demokratije, ljudskih prava, građanskih sloboda i mira, Savjet muslimanskog naroda odnosno pripadnici ove populacije daće punu podršku Vladi Crne Gore u procesu NATO integracija, cijeneći da se na taj način afirmišu i efikasnije rješavaju pitanja položaja manjina i njihove zaštite.

 

mr Kadrija Kurpejović, sekretar SMNCG

mr Kadrija Kurpejović, sekretar SMNCG